Onze opvang

Dagopvang (kdv)

Bij de dagopvang op KC Koningskwartier hebben we 2 groepen voor  0 tot 4 jaar. We doen graag dingen samen, leren van elkaar en beleven vooral veel plezier met elkaar. Onze groepsruimten, het spelmateriaal en het spelaanbod zijn aangepast naar de leeftijd van de kinderen die er spelen.

Peutergroep (pg)

De peutergroep op KC Koningskwartier is een plek waar peuters (vanaf 27 maanden) vanuit een veilige omgeving hun wereld een stukje kunnen uitbreiden, nieuwe uitdagingen kunnen vinden en contacten kunnen leggen met kinderen en volwassenen buiten hun familiekring. Wij bieden een goede voorbereiding voor de basisschool.

  • Ontwikkelingsgericht werken, thema’s

De pedagogisch medewerkers sluiten hun handelen aan op de ontwikkeling van het individuele kind. Zij observeren en begeleiden en stimuleren het kind doelgericht. Om dit te bewerkstelligen wordt er planmatig gewerkt binnen de thema’s behorende bij het VVE-programma Puk & Ko.

  • Voor- en vroegschoolse educatie

Dit is een programma voor kinderen die extra begeleiding nodig hebben bij hun taalontwikkeling, motorische en/of sociaalemotionele ontwikkeling. De indicatie hiervoor wordt gegeven door het consultatiebureau. Ook kinderen die dit niet specifiek nodig hebben, doen hier hun voordeel mee. Bij KC Koningskwartier werken we met het programma Puk en Ko.

  • Observatie- en registratieprogramma Kijk!

De pedagogisch medewerkers zullen ouders op verschillende vaste momenten uitnodigen voor een gesprek over de ontwikkeling van hun kind. Tijdens deze gesprekken wordt het welbevinden en de ontwikkeling van het kind besproken aan de hand van het Kind Volgsysteem (observatie- en registratieprogramma Kijk!).

Buitenschoolse opvang (bso)

Bij de bso op KC Koningskwartier is er plek voor kinderen van 4 tot 13 jaar. We bieden zowel voorschoolse als naschoolse opvang. De tijd tussen school en thuis is erg waardevol. Juist door samen te spelen, niets doen, knutselen, onenigheden oplossen en stoeien, word je groot. En door al die dingen samen te doen, ontdek je nog meer.

  • Activiteiten programma aan de hand van meervoudige intelligentie

Een Amerikaanse hoogleraar, Howard Gardner, heeft onderzocht dat mensen acht verschillende intelligenties bezitten. Ieder mens heeft ze alle acht, maar men heeft er slechts vaak enkele sterk ontwikkeld. Deze sterk ontwikkelde intelligenties bepalen voor een groot deel de manier waarop wij leren, informatie tot ons nemen en de voorkeur bepalen voor de activiteiten die we graag doen. De intelligenties zijn: – woordknap, – rekenknap, – beeldknap, -muziekknap, – beweegknap, – natuurknap, – mensenknap, – zelfknap

De pedagogisch medewerkers bieden kinderen activiteiten aan die aansluiten bij de intelligentie van de kinderen. Er wordt  gewerkt aan datgene waar ze interesse in tonen, vanuit daar wordt er plezier gecreëerd in het ‘leren’.

  • Observatie- en registratieprogramma Kijk!

Bij de bso worden ouders 1x per jaar uitgenodigd voor een gesprek over het welbevinden van hun kind. Tijdens deze gesprekken wordt het welbevinden van het kind besproken aan de hand van het Kind Volgsysteem (observatie- en registratieprogramma Kijk!).

  • Veiligheid, respect & ruimte
  • Veiligheid

De medewerkers bieden de kinderen een sfeer van geborgenheid, zodat de kinderen zich veilig en op hun gemak voelen. Kinderen ontwikkelen een gevoel van veiligheid als hun sociale en materiële omgeving hen voldoende houvast en steun biedt.

Ook creëren wij een veilige en gezonde fysieke omgeving voor kinderen. Zowel de binnen als de buitenruimtes voldoen aan hoge veiligheidseisen. De ruimtes voldoen aan de normen van hygiëne en veiligheid. Onze speeltoestellen en ruimtes worden door erkende instanties regelmatig gecontroleerd. Voor het aantal pedagogisch medewerkers op de groep hanteren we de regels zoals die zijn vastgelegd in Convenant kwaliteit t.a.v. beroepskracht-kindratio.

  • Respect

Respect is een basisgedachte die constant terugkomt in alles wat wij doen. Wij gaan uit van gelijkwaardigheid, een open houding en de wil om de ander te begrijpen. Wij leren kinderen omgaan met elkaar, met alles wat leeft in hun omgeving, met materialen en afspraken. De gevoelens van kinderen worden serieus genomen en ieder kind wordt geaccepteerd zoals hij/zij is. We luisteren naar kinderen en hun wensen. Samen met de kinderen besteden wij aandacht aan conflicthantering en inleving in een ander.

  • Ruimte

Wij zorgen ervoor dat alle kinderen de ruimte krijgen die zij nodig hebben. Dit kun je zien in de inrichting van de ruimte. Door het creëren van hoeken zorgen wij ervoor dat ieder kind ergens terecht kan waar hij of zij behoefte aan heeft.

Naast de fysieke ruimte, bieden wij het kind ook de emotionele ruimte om zijn eigen keuzen te maken. Kinderen krijgen de gelegenheid om hun verhalen en interesse met andere te delen. De ideeën en wensen van kinderen worden serieus genomen in de vorm van kinderparticipatie.

  • Contact met ouders

KC Koningskwartier vindt het contact met ouders erg belangrijk. Er zijn verschillende vaste momenten om met een van de medewerkers te overleggen over jouw kind. Deze momenten komen tijdens het intakegesprek aan de orde. Daarnaast kan je natuurlijk ook altijd een afspraak maken met de mentor van je kind wanneer je op een gepland moment overleg wil hebben.

Wat wij ook doen is het organiseren van bijeenkomsten voor ouders van peuters met een VVE-indicatie. Tijdens de bijeenkomst bespreken we het thema waarmee we op dat moment op de peutergroep werken. Welke woordjes leert je kind, uit welke boekjes lezen we en welke spelletjes en liedjes helpen hierbij? Zo kan jij zelf thuis ook oefenen. Met andere ouders kun je ervaringen uitwisselen en soms is er iemand van een jeugdorganisatie of school aanwezig om informatie te geven. De bijeenkomsten zijn verplicht voor ouders van een peuter met een VVE-indicatie. Ouders van kinderen zonder VVE indicatie zijn ook welkom.

Dan is er ook de oudercommissie. Ouders in de commissie leveren een bijdrage aan het optimaliseren van onze kwaliteit en worden betrokken bij ons beleid, zoals wijzigingen van tarieven of openingstijden, de inrichting van het buitenterrein, maar ook de organisatie van feesten of ouderavonden.