Oudercommissie en medezeggenschapsraad

De oudercommissie van de opvang en de medezeggenschapsraad van school functioneren als een.

Oudercommissie
Een oudercommissie adviseert de opvangorganisatie gevraagd en ongevraagd over de adviesonderwerpen die in de Wet kinderopvang zijn vastgelegd. Tijdens vergaderingen worden adviesaanvragen van de opvangorganisatie behandeld en worden adviezen geformuleerd.

Medezeggenschapsraad
Veel beslissingen die door het bestuur en door de schoolleiding genomen worden, zijn van belang voor het personeel en de leerlingen van onze school. Het is de taak van de medezeggenschapsraad (MR) om met het bestuur en de directie van de school mee te denken, adviezen te geven en mee te beslissen over alles wat de school aangaat.
De MR bestaat uit ouders en  leerkrachten.

De ouders in de OC/MR vertegenwoordigen de ouders van de leerlingen.
Het meedenken en beslissen over beleidszaken gebeurt in de oudercommissie/medezeggenschapsraad.