Het belang van betrokkenheid van de ouders

Zonder hulp van ouders kan onze school niet goed functioneren. De onderwijskundige kant blijft natuurlijk de verantwoordelijkheid van het onderwijsteam. Wij willen kinderen echter zo goed mogelijk begeleiden, in onderwijskundig én opvoedkundig opzicht. En daarbij is uw hulp onmisbaar.

De leerkrachten vinden het belangrijk dat de ouders betrokken zijn bij de ontwikkelingen op de school. Een goed contact tussen de ouders en school is noodzakelijk. Ouders krijgen zoveel mogelijk informatie over het reilen en zeilen van de school. Indien voor de ouders de informatie onvoldoende blijkt te zijn, is deze zowel schriftelijk als mondeling altijd verkrijgbaar. Met uitzondering van vertrouwelijke stukken zijn alle schoolgegevens ter inzage b.v. het schoolplan, het nascholingsplan, dossiers etc.

Van de ouders wordt verwacht dat zij vertrouwen hebben in het onderwijzend personeel. Begrip en respect voor elkaar is een uitgangspunt voor een goede communicatie. Tevens wordt er van hen verwacht aanwezig te zijn op de informatieavonden en contactmomenten. Immers de ouders zijn ervaringsdeskundigen!

Op school zijn de leerkrachten de eerst verantwoordelijken voor de kinderen, de directie heeft de eindverantwoording.

Onze school wil de ouders en de leerlingen efficiënt en adequate informatie verstrekken d.m.v.:

  • De schoolgids als algemene informatiebron van het reilen en zeilen van de school.
  • Voortgangsgesprekken met de leerkrachten.
  • Maandelijkse mail vanuit de leerkrachten over het reilen en zeilen in de groep.
  • Maandelijkse mededelingen in de ‘weekbrief’ met daarin informatie over KC Koningskwartier) belangrijke data, activiteiten van en voor leerlingen, de medezeggenschapsraad, de ouderraad, etc. Deze weekbrief ontvangt u digitaal.
  • Individuele bespreking op aanvraag met zowel de groepsleerkracht als de schoolleiding.
  • Het schoolplan en andere beleidsstukken die ter inzage liggen op school.
  • Via Klasbord kunt u foto’s van activiteiten in de klas bekijken.